Γενικές πληροφορίες                                 

Το Σχολικό Έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους. το δε διδακτικό έτος, αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 21 Ιουνίου του επόμενου έτους.

Τα μαθήματα αρχίζουν την 11η Σεπτεμβρίου και λήγουν την 15η Ιουνίου του επόμενου, οπότε χορηγούνται στους μαθητές τίτλοι προόδου ή τίτλοι σπουδών (για τους απολυόμενους).

Ο εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος την 1η Σεπτεμβρίου να παρουσιαστεί στο Σχολείο του (στην οργανική του θέση), ή στο γραφείο σε περίπτωση που είναι στη διάθεση και να συμπληρώσει την αναφορά ανάληψης υπηρεσίας .

  Ενέργειες του Διευθυντή με την έναρξη του Σχολικού Έτους

Ο διευθυντής με την έναρξη του σχολικού έτους πρέπει να έχει υπόψη του τις παρακάτω  ενέργειες:

1.   Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας.

2.   Πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.

3.   Σύνταξη Πίνακα εγγραφέντων μαθητών.

4.   Κατανομή τάξεων.

5.   Καταμερισμός αρμοδιοτήτων.

6.   Σύνταξη Ωρολογίου προγράμματος.

7.   Σύμβαση καθαρίστριας

8. Κλείσιμο των βιβλίων


8. Κλείσιμο των βιβλίων.

 

Στις 31 Αυγούστου (ή στις 1 Σεπτεμβρίου) κλείνονται με απόφαση του Διευθυντή :
- Το ημερολόγιο σχολικής ζωής
- Το βιβλίο πράξεων του Δ/
ντη
- Το βιβλίο πράξεων του συλλόγου διδασκόντων
- Το βιβλίο πράξεων του σχολικού συμβουλίου και
- Το βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής

Το κλείσιμο των βιβλίων γίνεται ως εξής:

«Κλείνεται το παρόν βιβλίο (Πράξεων του συλλόγου διδασκόντων) στις 31 Αυγούστου 200.. λόγω λήξης του σχολικού έτους με σύνολο πράξεων

____________________________

 

                                                                                       __________________ __/__/200__

              Ο Διευθυντής

 

 

Ενέργειες με τη λήξη του Διδακτικού Έτους

1. Εγγραφές μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου.

Για τους μαθητές των Α`, Β`, Γ, Δ` και Ε` τάξεων που έχουν πάρει «τίτλο προόδου» κάνουμε την εγγραφή τους στην επόμενη τάξη. Οι μαθητές που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά (Α` τάξης) γράφονται με τα στοιχεία του πιστοποιητικού γέννησης και δίνεται στον καθένα χωριστά Αριθμός Μητρώου.

2. Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής.

Γράφουμε  στο Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής  με αλφαβητική σειρά τους μαθητές της Στ` τάξης. Τον αντίστοιχο αριθμό τον αναγράφουμε στον Τίτλο Σπουδών του κάθε μαθητή.

3. Πίνακας εγγραφέντων μαθητών για το επόμενο Σχολικό Έτος

Συμπληρώνεται σε δύο αντί­γραφα από τα οποία  το ένα στέλνεται στο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

4. Κατάσταση Θερινής Διαμονής του προσωπικού του Σχολείου

Συμπληρώνεται σε δύο αντίγραφα από τα οποία  το ένα στέλνεται  στο Γραφείο.

5. Αντίγραφο Βιβλίου Μητρώου και Προόδου των μαθητών που έχουν αποφοιτήσει.

Συμπληρώνεται σε δύο αντίγραφα από τα οποία  το ένα στέλνεται  στο Γραφείο.

6. Συμπληρώνουμε το έντυπο των Στατιστικών Στοιχείων (ΣΕ-2) προσεκτικά. Το ένα στέλνεται στο Γραφείο και το άλλο παραμένει στο Αρχείο του Σχολείου.

7. Στέλνουμε με διαβιβαστικό  τα δικαιολογητικά με τη λήξη του έτους στο Γραφείο Α/θμιας

8. Κατάσταση  μαθητών για εγγραφή τους στο Γυμνάσιο.

Η κατάσταση συμπληρώνεται σε δύο αντί­γραφα τα οποία  τα  στέλνουμε στο Γυμνάσιο  που πρόκειται να φοιτήσουν οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, μαζί με τους Τίτλους Σπουδών τους. και Υπεύθυνη δήλωση των γονέων για την επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας. Στο ένα αντίγραφο (της κατάστασης)  ο διευθυντής του Γυμνασίου υπογράφει ότι παρέλαβε τους αντίστοιχους Τίτλους  Σπουδών. Αυτό το αντίγραφο φυλάσσεται στο αρχείο του Σχολείου.

9. Ρυθμίζουμε το Σχολικό Ταμείο προσωρινά, αφού εξοφλήσουμε όλους τους λογαριασμούς (Καθαρίστρια, Κρατήσεις κ.λ.π.). Αν έχουμε χρήματα στα χέρια μας, τότε τα καταθέτουμε στο βιβλιάριο καταθέσεων.

10. Όσοι ασκούν διοίκηση  και  η θητεία τους με βάση την τοποθέτησή τους λήγει στο τέλος του διδακτικού ή σχολικού έτους (το Σεπτέμβριο δεν θα είναι σ’ αυτό το σχολείο διευθυντές) πρέπει να παραδώσουν το σχολείο  στον πρόεδρο ή σε κάποιο άλλο  μέλος της Σχολικής Επιτρο­πής με  πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής .